วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ก.พ. 2567
ซื้อชุดกีฬาสำหรับนักกีฬาแต่ละหมู่บ้านพร้อมสกรีนชื่อหมู่บ้านและหมายเลข และเสื้อกีฬาสำหรับคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2567
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2567
ซื้ออุปกรณ์ประปา (มิเตอร์น้ำหน้าแปลน ขนาด 3 นิ้ว จำนวน 1 ตัว พร้อมอุปกรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขยอง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านระเบาะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2567
จ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน ๑ อัตรา เป็นเวลา ๘ เดือน (๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขยอง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านระเบาะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.ผู้นำชุมชน พนักงาน อบต.และประชาชนที่เข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2567
จ้างเหมาเช่าเครื่องเล่นสนามตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง