วันที่
ชื่อเรื่อง
14  มิ.ย. 2567
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง-4418 ศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านนางสะมะนา วันนุบล - เขต อบต.ปรือใหญ่ บ้านตำหนัก หมู่ที่ 11 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านนางสายัน ดวงมณี - หนองตาด้วง บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 14 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางจากบ้านนางสำรวย กลอยยิ่ง - บ้านนางอรทัย ตะเคียนราม บ้านตะเคียนรามตะวันออก หมู่ที่ 1 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านตะเคียนกลาง หมู่ที่ 3 - บ้านเรือทอง (ตำบลโคกตาล) ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านนายเดือน ไชยมาศ ไปป่าช้า บ้านตะเคียนกลาง หมู่ที่ 3 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2567
จ้างเหมาเช่ารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง ชนิด 2 ชั้น จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านตะเคียนรามตะวันออก หมู่ที่ 1 - (เขตตำบลปรือใหญ่) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.73-002 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8  พ.ค. 2567
ซื้อของที่ระลึกตามโครงการฝึกอบรมสัมมนาศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง