วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ก.ย. 2566
จ้างก่อสร้างท่อลอดสี่เหลี่ยมสายทางหนองตาโตว์ บ้านตาโตว์ หมู่ที่ 7 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2566
จ้างก่อสร้างท่อลอดสี่เหลี่ยมสายทางหนองไทร บ้านตาโสม หมู่ที่ 8 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2566
จ้างปรับปรุงผนังกั้นน้ำ ที่นานางลำลัด บุญสิริ - โคกสะอาด บ้านตำหนัก หมู่ที่ 11 ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมเครื่องพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนหมู่บ้านตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2566
จัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (ถังดับเพลิง) จำนวน ๑๓ ถัง
8  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง