องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.takeinram.go.th

 
 
ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา :
เมื่อสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายโดยมีพี่น้องสามคน อพยพมาจากถิ่นอื่นคาดว่าอาจจะมาจากสุรินทร์ในสมัยนั้นได้มีช้างเผือกของพระเจ้าแผ่นดินตกมัน หนีออกจากฝูงมาอยู่ป่าบริเวณเขาพนมดงรัก ซึ่งอยู่ในเขตอำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ อำเภอขุขันธ์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ในปัจจุบัน และสามพี่น้อง ได้มาตามช้างเผือก เพื่อรับรางวัล จากพระเจ้าแผ่นดินจึงได้มาอยู่แทบนี้ และได้พาครอบครัวตามมาทีหลัง และทั้งสามพี่น้องได้แยกกันทำมาหากินอยู่คนละหมู่บ้าน ตะเคียนราม ได้ก่อตั้งเมื่อใดไม่มีใครทราบแน่ชัด แต่สันนิษฐานว่าน่ามีการก่อตั้งมาแล้วประมาณ 200 ปี ที่แล้ว ตั้งแต่สมัยยังเป็นป่าดงตะเคียนแต่ละต้นมีขนาดใหญ่เท่าโอ่งใหญ่จำนวนมากเกิดริมหนองกระโดนเมื่อน้ำกัดเซาะดินทำให้ต้นตะเคียนล้มลงจมอยู่ใต้น้ำจำนวนมากและได้มีชาวบ้านตัดต้นตะเคียนมาสร้างที่อยู่อาศัย จึงตั้งชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านตะเคียน” ในประวัติเล่าว่ามีพี่น้อง 3 คน คนโตชื่อว่า ราม (ภาษาเขมรออกสำเนียงว่าเรียม ซึ่งหมายถึง พี่ชาย )คนกลางชื่อว่านายเกลี้ยง(ภาษาเขมรว่า กลึง) ส่วนคนสุดท้องชื่อว่า นายบุต ได้อพยพมาจากเมืองวีง หรือเมืองเวียง ทั้งสามพี่น้องได้นำครอบครัวตลอดจนพรรคพวกมาบุกเบิกเพื่อก่อตั้งหมู่บ้าน โดยนายราม ได้ถากถางทำไร่ซึ่งตั้งหมู่บ้านอยู่ทางทิศตะวันออกและตั้งชื่อหมู่บ้านว่าตะเคียนรามตะวันออกหมู่ที่ 1 ใช้นามสกุลว่า ตะเคียนราม คนที่สองคือนายเกลี้ยง ได้บุกเบิกทำไร่ตรงกลาง และตั้งชื่อหมู่บ้านว่า ตะเคียนกลาง หมู่ที่ 3 และใช้นามสกุลว่า ตะเคียนเกลี้ยง และคนสุดท้องนายบุต ได้แยกไปตั้งถิ่นฐานทางทิศตะวันตก ตั้งชื่อหมู่บ้านว่า ตะเคียนตะวันตก หมู่ที่ 2 และใช้นามสกุลว่า บุตะเคียน