องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.takeinram.go.th

 
 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวกองกาญจน์ มนตรีนอก

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางลำใย  วงษ์ขันธ์

นางสุพิน เพ็งแจ่ม

 นางจังคนิภา สืบสา

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 ครูผู้ดูแลเด็ก

ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก 
นางรัตนา  รองทอง  

นางสาวลัดดา  อุตมะ นางสาวธัญพร บุตะเคียน
ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก 

 
 

นางรุ่งนภา ตะเคียนเกลี้ยง

   
 ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก