องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.takeinram.go.th

 
 
กองช่าง

กองช่าง

 
 
 
ว่าที่ ร.ต.จักรวาล  บริบูรณ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
นายผดุงสิทธิ์ ดีรัตน์
นายปฏิพล  วงศ์ขันธ์  นายธนะสิทธิ์ วะลุนธรรม
นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานการประปาชำนาญงาน  ผู้ช่วยช่างโยธา