องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.takeinram.go.th

 
 
กองคลัง

กองคลัง

นางสาวสุวรรณีย์ บุญขาว
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวสุวรรณีย์ บุญขาว นางสาวนงนภัส ชัยกุลบัญฑิต  นางนงค์ลักษ์ แก้วลี
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ   เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

 
นางสาวบุญจิรา แพงตา

นางสาวนงลักษณ์ บุตะเคียน

          
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้