องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.takeinram.go.th

 
 
สำนักงานปลัด

สำนักปลัด


นายเชวงศักดิ์ ประดับศรี

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนายอวยชัย คุณวุฒิ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด


นายอวยชัย คุณวุฒิ

พ.จ.อ.สมัย ปรือปรัง

นายสันติ  สลาเลิศ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
ชำนาญการ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการนางสาวธัญภัค ไชยนะรา

นายชาญณรงค์ บุตะเคียน นายกรรภิรลย์ ทรงกลด
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานนายเอกธวัช ปลื้มใจ นายณรงค์ศักดิ์ ตะเคียนเกลี้ยง  นายเอกธวัช ปลื้มใจ
นักการภารโรง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
 นักการภารโรง

ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น (FR)

นายกฤษณะ แพงตา
นายวิชาญ บุตะเคียน
นายพงษ์วรา แพงตา
อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์นายไพฑูรย์ หงษ์คำ
นายเจริญศักดิ์ บุตะเคียน
นายชนะภัย แก้วคำ
อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์