องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.takeinram.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ
องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม


นายเชวงศักดิ์ ประดับศรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร 093-570-1263


ว่าที่ร้อยตรีจัรกวาล  บริบูรณ์ นายอวยชัย คุณวุฒิ
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร 095-620-5690
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร 085-857-2104


นางสาวสุวรรณีย์ บุญขาว นางสาวกรองกาญจน์ มนตรีนอก
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร 089-717-3308
โทร 080-196-3694