องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.takeinram.go.th

 
 
สมาชิกสภา อบต.


นายปริน  ขันตรี
ประธาน
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม


นายบุญเยือน  บุตะเคียน
นายเชวงศักดิ์  ประดับศรี

รองประธาน
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เลขานุการ
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนรามนายเกษมสันต์  อุตมะ
สมาชิกสภา อบต.ตะเคียนราม เขต 1

นายณัฐกร  บุตะเคียน
สมาชิกสภา อบต.ตะเคียนราม เขต 2นายสาธิต  ตะเคียนเกลี้ยง
สมาชิกสภา อบต.ตะเคียนราม เขต 3

นายธนะพงษ์  ไชนะรา
สมาชิกสภา อบต.ตะเคียนราม เขต 4นายมิต  พลแก้ว
สมาชิกสภา อบต.ตะเคียนราม เขต 6

นางสวาด  ตะเคียนเกลี้ยง
สมาชิกสภา อบต.ตะเคียนราม เขต 7นายเสย  เสดา
สมาชิกสภา อบต.ตะเคียนราม เขต 8

นายคีรี  ตะเคียนเกลี้ยง
สมาชิกสภา อบต.ตะเคียนราม เขต 10นายปิยะพงษ์  ชมเอ
สมาชิกสภา อบต.ตะเคียนราม เขต 11

นางสาวประภัสสร  ศรีลาชัย
สมาชิกสภา อบต.ตะเคียนราม เขต 12นายจินตศักดิ์  บังคม
สมาชิกสภา อบต.ตะเคียนราม เขต 13

นายสุริวัตร์  ศรีลาชัย
สมาชิกสภา อบต.ตะเคียนราม เขต 14