องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.takeinram.go.th

 
 
ติดต่อ - สอบถาม

 

 

  ชื่อ + นายในย แพงตา
  ตำแหน่ง + นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ +  0-4582-6072
  อีเมล์ + admin@takeinram.go.th
takeinram.sao@gmail.com

 

 

  ชื่อ +  นายเชวงศักดิ์ ประดับศรี
  ตำแหน่ง + ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ +  0-4582-6072
  อีเมล์ + admin@takeinram.go.th
takeinram.sao@gmail.com

 

 

  ชื่อ + นายอวยชัย  คุณวุฒิ
  ตำแหน่ง + นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด

  โทรศัพท์ +  0-4582-6072
  อีเมล์ + admin@takeinram.go.th
takeinram.sao@gmail.com

 

 

  ชื่อ +  -
  ตำแหน่ง + อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ +  0-4582-6072
  อีเมล์ + admin@takeinram.go.th
takeinram.sao@gmail.com

 

 

  ชื่อ + ว่าที่ ร.ต.จักรวาล  บริบูรณ์
  ตำแหน่ง +  ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ +  0-4582-6072
  อีเมล์ + admin@takeinram.go.th
takeinram.sao@gmail.com

 

 

  ชื่อ + นางสาวกองกาญจน์ มนตรีนอก
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  โทรศัพท์ +  0-4582-6072
  อีเมล์ + admin@takeinram.go.th
takeinram.sao@gmail.com