องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.takeinram.go.th

 
 
 


โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ


เมื่อวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนรามได้ส่งประชาชนจิตอาสาภัยพิบัติเข้ารับการฝึกอบรม "โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ" ณ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 23 อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม ให้มีบุคลากรที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้น ระบบบัญชาการ เหตุการณ์ควบคุมสั่ง การบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่เกิดเหตุที่มีรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน ให้กับชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม เพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงานกู้ภัยในภาวะฉุกเฉินให้เป็นระบบรวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์ เพื่อสนับสนุนให้อาสาพระราชทานในระดับพื้นที่ให้เข้มแข็งและมีทักษะความรู้ความชำนาญในการจัดการภัยที่จะส่งผลให้ประชาชนในชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 
2022-09-28
2022-06-21
2022-05-27
2022-05-06
2022-03-22
2022-03-22
2022-01-28
2022-01-28
2022-01-27
2022-01-12