องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.takeinram.go.th

 
 
 


โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้ประชาชนตำบลตะเคียนราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


เมื่อวันที่ 15-16 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนรามได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้ประชาชนตำบลตะเคียนราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะด้านอาชีพ สร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพเป็นการเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน และเพื่อให้ประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว โดยได้รับความสนใจจากประชาชนตำบลตะเคียนรามเป็นอย่างมาก และนักเรียนในเขตพื้นที่ตำบลตะเคียนรามได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้เพื่อประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน ตลอดจนสามารถประดิษฐ์เครื่องจักรสานประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป
2022-09-28
2022-06-21
2022-05-27
2022-05-06
2022-03-22
2022-03-22
2022-01-28
2022-01-28
2022-01-27
2022-01-12