องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.takeinram.go.th

 
 
 


การจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563


เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม โดยนายในย แพงตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ได้จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนบ้านตะเคียนราม การจัดงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายอำเภอภูสิงห์เป็นประธานพิธีเปิดการจัดงาน เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก สนใจในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนเด็ก และช่วยเหลือสงเคราะห์เด็กเป็นพิเศษ เพื่อให้เด็กและและเยาวชนยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เพื่อให้เด็กรู้จักหน้าที่ของตนและอยู่ในระเบียบวินัยอันดี และเพื่อเผยแพร่ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิของเด็ก โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการ พ่อค้า ประชาชน ในพื้นที่เป็นอย่างดียิ่ง จนการดำเนินงานสำเร็จลุล่วงด้วยดี

2022-09-28
2022-06-21
2022-05-27
2022-05-06
2022-03-22
2022-03-22
2022-01-28
2022-01-28
2022-01-27
2022-01-12