องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.takeinram.go.th

 
 
 


การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ การประเมิน LPA จากคณะกรรมการประเมินฯ ระดับจังหวัดศรีสะเกษ


19 พฤษภาคม 2565) บุคลากรภายในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ ได้เข้ารับการตรวจ การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ การประเมิน LPA จากคณะกรรมการประเมินฯ ระดับจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเป็นการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในขั้นพื้นฐานประจำปี โดยแบ่งการประเมินฯ ออกเป็น 5 ด้าน ประกอบด้วย
1. ด้านการบริหารจัดการ
2. ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา
3. ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง
4. ด้านการบริการสาธารณะ
5. ด้านธรรมาภิบาล
โดยได้รับคำแนะนำและชี้แนะจากคณะกรรมการฯ เพื่อปรับปรุง เพิ่มเติม แก้ไข ในส่วนงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตึ๊กชู อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ





2023-09-12
2023-06-13
2023-05-03
2023-01-30
2023-01-30
2023-01-24
2023-01-24
2023-01-23
2023-01-23
2023-01-20