องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.takeinram.go.th

 
 
 


วาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม สมัยสามัญประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1


11 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. วาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม สมัยสามัญประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1  เพื่อเสนอญัตติ พิจารณาคัดเลือกตัวแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 3 คน  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

2023-09-12
2023-06-13
2023-05-03
2023-01-30
2023-01-30
2023-01-24
2023-01-24
2023-01-23
2023-01-23
2023-01-20