องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.takeinram.go.th

 
 
 


ITA : ‘ป.ป.ช.ศรีสะเกษ’ ลงพื้นที่นิเทศพร้อมสุ่มเก็บข้อมูลแบบวัด EIT ‘อบต.ตะเคียนราม’


ITA : ‘ป.ป.ช.ศรีสะเกษ’ ลงพื้นที่นิเทศพร้อมสุ่มเก็บข้อมูลแบบวัด EIT ‘อบต.ตะเคียนราม’ วันนี้ (22 มีนาคม 2565) เวลา 13.00 น. เจ้าหน้าที่ ปปช.จังหวัดศรีสะเกษ ลงพื้นที่นิเทศ ให้คำปรึกษา แนะนำแนวทางเพื่อยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity And Transparency Assessment : ITA) พร้อมทั้งสุ่มเก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) เพื่อใช้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากประชาชน ในฐานะผู้ใช้บริการหรือเคยติดต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม ทั้งนี้ อยู่ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19 ขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ครับ

2023-09-12
2023-06-13
2023-05-03
2023-01-30
2023-01-30
2023-01-24
2023-01-24
2023-01-23
2023-01-23
2023-01-20