องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.takeinram.go.th

 
 
 


ประชุมข้าราชการ/พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม


27 มกราคม 2565 คณะผู้บริหาร อบต.ตะเคียนราม โดยนายในย แพงตา นายก อบต.ตะเคียนราม นายสทิศ บุตะเคียน/ นายเลียน รัตนพันธ์ รองนายก อบต. และนายสุทัด วันคำ เลขานุการนายก อบต. ประชุมข้าราชการ/พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม เพื่อมอบนโยบายการบริหารราชการ ปรึกษาหารือ และซักซ้อมแนวทางปฏิบัติราชการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การให้บริการ สามารถอำนวยความสะดวกและตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้น  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม

2022-09-28
2022-06-21
2022-05-27
2022-05-06
2022-03-22
2022-03-22
2022-01-28
2022-01-28
2022-01-27
2022-01-12