องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.takeinram.go.th
 
 
 
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม
 
โครงการกำจัดผักตบชวา​และ​วัชพืช​
 
"ตะเคียนรามรามคัพ ครั้งที่ 24" ประจำปี 2561
 
"บาสโลบ" ทีมงาน อสม.ตะเคียนราม
 
พระราชาผู้ทรงธรรม
 
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข