องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.takeinram.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนพัฒนา
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ประกาศราคากลางงานจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือ ผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส)
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
คู่มือสำหรับประชาชน

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวกองกาญจน์ มนตรีนอก

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


นางลำใย  วงษ์ขันธ์

นางสุพิน เพ็งแจ่ม

 นางภาณุมาศ แพงตา

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 ครูผู้ดูแลเด็ก

ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก 

นางจังคนิดา สืบสา  

นางรัตนา  รองทอง นางสาวลัดดา  อุตมะ
ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก 
 
 

นางสาวธัญพร บุตะเคียน

   
 ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก