องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.takeinram.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนพัฒนา
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ประกาศราคากลางงานจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือ ผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส)
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
คู่มือสำหรับประชาชน

สำนักงานปลัด
 
สำนักงานปลัด


นายเชวงศักดิ์ ประดับศรี

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนายอวยชัย คุณวุฒิ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด


นายอวยชัย คุณวุฒิ

พ.จ.อ.สมัย ปรือปรัง

นายสันติ  สลาเลิศ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
ปฎิบัติการ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการนางสาวธัญภัค ไชยนะรา

นายชาญณรงค์ บุตะเคียน นายธวัชชัย ตะเคียนเกลี้ยง
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร 

นายณรงค์ศักดิ์ ตะเคียนเกลี้ยง
 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

 

ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น (FR)

นายกฤษณะ แพงตา
นายวิชาญ บุตะเคียน
นายพงษ์วรา แพงตา
อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์
นายไพฑูรย์ หงษ์คำ
นายเจริญศักดิ์ บุตะเคียน

อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์