องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.takeinram.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนพัฒนา
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ประกาศราคากลางงานจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือ ผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส)
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
คู่มือสำหรับประชาชน

สมาชิกสภา อบต.
 

-ว่าง-
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

-ว่าง-
-ว่าง-
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
-ว่าง-
   -ว่าง-         -ว่าง-
-ว่าง-
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 1 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 2
-ว่าง- -ว่าง- -ว่าง-
-ว่าง-
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 3
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 4

-ว่าง- -ว่าง- -ว่าง- -ว่าง-
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 5 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 6


-ว่าง-

   -ว่าง-
-ว่าง-
-ว่าง-
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 7 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่  8

-ว่าง-

-ว่าง-

   -ว่าง-

-ว่าง-
   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่ 9
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่ 10

-ว่าง-
-ว่าง-
    -ว่าง-
-ว่าง-
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 11 
สมาชิกองด์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 12

 -ว่าง-

-ว่าง-

-ว่าง-
-ว่าง-

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 13

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่14