องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.takeinram.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนพัฒนา
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ประกาศราคากลางงานจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือ ผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส)
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
คู่มือสำหรับประชาชน

สมาชิกสภา อบต.
 

นายปริน ขันตรี
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายมัย แพงตา
นายเชวงศักดิ์ ประดับศรี
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นางสาวระรินทิพย์ เพชรโย 
   นายเกษมสันต์ อุตมะ          นายระพี บุตะเคียน
ส.ต.ขวัญชัย คำขาว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 1 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 2
นายภัทร ตะเคียนเกลี้ยง นายสมยง ตะเคียนเกลี้ยง นายถนอม ตะเคียนราม
นายธนะพงษ์  ไขนะรา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 3
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 4

นายสฤษดิ์ ตะเคียนเกลี้ยง นายปริน ขันตรี นายมิต พลแก้ว นายวราพงษ์ พลแก้ว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 5 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 6


นายศิริวัฒน์ วันคำ

   นายสุเพียบ ตะเคียนราม
นางน้อย ภักดี
นายไสว แก้วลี  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 7 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่  8

นายบุญเยือน บุตะเคียน       

นายประภัย วันคำ

      นายชนะภัย แก้วคำ

นายไชยยันต์ กิริยานนท์ 
   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่ 9
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่ 10

นายจำนงค์ พันธ์จันทร์
นายปิยะพงษ์ ชมเอ
    นายทองใบ บุตะเคียน
นายเบิ้ด จันดาพืช
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 11 
สมาชิกองด์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 12

 นายสุพัฒน์ ตั้งใจ

 นายสุพัฒน์ สกุลเอี่ยม

นายบุญศรี ตะเคียนเกลี้ยง
นายมัย แพงตา

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 13

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่14