องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.takeinram.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
คู่มือสำหรับประชาชน
ประกาศราคากลางงานจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส)

ติดต่อ - สอบถาม
 

 

 

  ชื่อ +  นายในย แพงตา
  ตำแหน่ง + นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ +  0-4582-6072
  อีเมล์ + admin@takeinram.go.th
takeinram.sao@gmail.com

 

 

  ชื่อ +  นายเชวงศักดิ์ ประดับศรี
  ตำแหน่ง + ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ +  0-4582-6072
  อีเมล์ + admin@takeinram.go.th
takeinram.sao@gmail.com

 

 

  ชื่อ + นางสาวปิยะ รัตนา
  ตำแหน่ง + หัวหน้าสำนักปลัด
  โทรศัพท์ +  0-4582-6072
  อีเมล์ + admin@takeinram.go.th
takeinram.sao@gmail.com

 

 

  ชื่อ +  นางสาวสุวรรณีย์ บุญขาว
  ตำแหน่ง + นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ +  0-4582-6072
  อีเมล์ + admin@takeinram.go.th
takeinram.sao@gmail.com

 

 

  ชื่อ + ว่าที่ ร.ต.จักรวาล  บริบูรณ์
  ตำแหน่ง +  ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ +  0-4582-6072
  อีเมล์ + admin@takeinram.go.th
takeinram.sao@gmail.com

 

 

  ชื่อ + นางสาวกองกาญจน์ มนตรีนอก
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  โทรศัพท์ +  0-4582-6072
  อีเมล์ + admin@takeinram.go.th
takeinram.sao@gmail.com