องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.takeinram.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนพัฒนา
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ประกาศราคากลางงานจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือ ผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส)
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
คู่มือสำหรับประชาชน

การบริการขั้นพื้นฐาน
 

การบริการพื้นฐาน

          ๒.๔.๑  การคมนาคม

          การคมนาคมและขนส่งทางบก  ระหว่างตำบลอาศัยเส้นทางคมนาคมทางบกโดยทางรถยนต์  มีเส้นทางคมนาที่สำคัญภายในตำบล  ดังนี้

                   -  ถนนกรมทางหลวงชนบท หมายเลข ศก. ๓๐๗๖ (บ้านตะเคียนตะวันออก ตาโตว ขยอง อุดมพัฒนา - โคกสะอาด)

                   -  ถนนกรมทางหลวงชนบท  หมายเลข ศก. ๔๐๓๕ (บ้านละลม บ้านกันทรอม)

          การคมนาคมภายในตำบลมีรถสองแถวสายตะเคียนราม ขุขันธ์  บริการรับจ้าง  ส่วนการคมนาคมที่ติดต่อระหว่างหมู่บ้านในตำบล  ส่วนใหญ่ถนนมีสภาพเป็นถนนลูกรัง  และถนนดินอยู่มีสภาพชำรุดบางส่วนโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน  ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง  ทำให้การสัญจรไม่ค่อยสะดวกเท่าที่ควร  

          ๒.๔.๒  การโทรคมนาคม

                   -  ที่ทำการไปรษณีย์ (บ้านใหม่สามัคคี)      จำนวน                   แห่ง

                   -  ตู้โทรศัพท์สาธารณะ                       จำนวน           ๒๓      แห่ง

          ๒.๔.๓  การไฟฟ้า

                   -  มีไฟฟ้าใช้ประมาณ  ๙๙ %  ซึ่งยังไม่ครบทุกหลังคาเรือน

          ๒.๔.๔  ทรัพยากรธรรมชาติ

                   -  แหล่งน้ำธรรมชาติ                         จำนวน          ๑๗        สาย