องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.takeinram.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนพัฒนา
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ประกาศราคากลางงานจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือ ผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส)
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
คู่มือสำหรับประชาชน

สภาพทางสังคม
 

 สภาพทางสังคม

            ๒.๓.๑  การศึกษา

-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขยอง จำนวน  แห่ง

๑.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขยอง                               

                                                -  นักเรียนอนุบาล  ชาย       จำนวน               ๒๓        คน

                                                                        หญิง      จำนวน               ๑๗        คน

                                                                                    รวมทั้งหมด          ๔๐        คน

                                    (ข้อมูลจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขยอง  เมื่อวันที่  ๑๑  มิถุนายน  ๒๕๕๕)

๒.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านระเบ๊าะ                         

                                                -  นักเรียนอนุบาล  ชาย       จำนวน               ๕๑        คน

                                                                        หญิง      จำนวน               ๔๙        คน

                                                                                    รวมทั้งหมด          ๑๐๐     คน

                                        (ข้อมูลจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านระเบ๊าะ  เมื่อวันที่  ๑๑  มิถุนายน  ๒๕๕๕)

                        -  โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน  แห่ง

                                    ๑.  โรงเรียนบ้านตะเคียนราม (โรงเรียนขยายโอกาส ป.๑ ม. ๓ )

                                         รวมทั้งหมด          ๗๘๒     คน

                                    (ข้อมูลจากโรงเรียนบ้านตะเคียนราม  เมื่อวันที่  ๑๙  กรกฏาคม  ๒๕๕๕)

                                    ๒.  โรงเรียนบ้านตาโสม

                                        รวมทั้งหมด     ๑๐๒          คน

                                    (ข้อมูลจากโรงเรียนบ้านตาโสม  เมื่อวันที่  ๑๔  มิถุนายน  ๒๕๕๕)

                                    ๓.  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน (กศน. ตำบลตะเคียนราม)

                                                รวมทั้งหมด       ๑๖๔    คน

                             (ข้อมูลจากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ตำบลตะเคียนราม  เมื่อวันที่  ๒๕  กรกฏาคม  ๒๕๕๕)

         ๒.๓.๒  สถาบันและองค์กรทางศาสนา

                   -  วัด จำนวน    แห่ง

                             ๑.  วัดตะเคียนราม (นามวิจิตร)  หมู่ที่ 

                             ๒.  วัดระเบ๊าะ(ดวงสุริยา)  หมู่ที่ 

                   -  ที่พักสงฆ์ จำนวน ๑ แห่ง

                             ๑.  ที่พักสงฆ์บ้านตำหนัก  หมู่ที่ ๑๑