องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.takeinram.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนพัฒนา
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ประกาศราคากลางงานจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือ ผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส)
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
คู่มือสำหรับประชาชน

สภาพทางเศรษฐกิจ
 

๒.๒  สภาพทางเศรษฐกิจ

          ๒.๒.๑  อาชีพ

                     การประกอบอาชีพหลักของประชาชนในตำบล ได้แก่ อาชีพเกษตรกรรม  เช่น ทำนา ทำไร่และการเลี้ยงสัตว์

                     การเกษตรกรรมนับว่าเป็นอาชีพที่ทำรายได้ให้กับประชาชนภายในตำบล พืชที่ปลูกกันมาก ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง  ยูคาลิปตัสและมะม่วง

                      ด้านการเลี้ยงสัตว์    เกษตรกรส่วนใหญ่มักนิยมเลี้ยงสัตว์พันธุ์พื้นเมือง  โดยเลี้ยงแบบปล่อยให้หาอาหารกินเองตามธรรมชาติ    เลี้ยงไว้เพื่อบริโภคภายในครัวเรือนและจำหน่ายบ้างเล็กน้อยเพื่อเป็นรายได้เสริมของครอบครัว    สัตว์ที่นิยมเลี้ยงกันมาก ได้แก่ โค  กระบือ  สุกร  เป็ดและไก่

                     ทางด้านอุตสาหกรรมภายในตำบลส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ประเภทแปรรูปผลผลิตต่อเนื่องทางการเกษตร  ได้แก่  โรงสีข้าว   ซึ่งกระจายอยู่ตามหมู่บ้านต่าง ๆ  ทั่วทั้งตำบล

                   ดังนั้นจะเห็นว่า  การประกอบอาชีพหลักของประชาชนภายในตำบล ยังขึ้นอยู่กับการประกอบอาชีพเกษตรกรรม  คือ การทำนาข้าว  อาชีพรองได้แก่ การทำไร่  รับจ้าง  เป็นต้น

          ๒.๒.๒  หน่วยธุรกิจในเขตตำบลตะเคียนราม

                   -  อู่ซ่อมและปะยางรถจักรยานยนต์                  จำนวน           ๑๑      แห่ง

                   -  ร้านค้า                                               จำนวน           ๕๓      ร้าน

                   -  ปั๊มหลอด                                             จำนวน                   แห่ง

                   -  ปั๊มหัวฉีด                                             จำนวน                   แห่ง

                   -  โรงสี                                                 จำนวน           ๑๗      แห่ง

                   -  ลานมัน                                              จำนวน                   แห่ง