องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.takeinram.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนพัฒนา
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ประกาศราคากลางงานจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือ ผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส)
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
คู่มือสำหรับประชาชน

สภาพทั่วไป
 

สภาพทั่วไป

          ๒.๑.๑  ที่ตั้ง

          องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม  ตั้งอยู่หมู่ที่     บ้านตะเคียนกลาง  ตำบลตะเคียนราม    อำเภอภูสิงห์  จังหวัดศรีสะเกษ  อยู่ห่างจากอำเภอภูสิงห์  ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะประมาณ             กิโลเมตร  ห่างจากจังหวัดศรีสะเกษ  ระยะทางประมาณ  ๗๕  กิโลเมตร

                   ทิศเหนือ          เขตติดต่อ         บ้านสระรุน  ตำบลห้วยใต้  อำเภอขุขันธ์ 

                                                          บ้านสมบูรณ์   ตำบลห้วยใต้  อำเภอขุขันธ์

                   ทิศใต้             เขตติดต่อ         บ้านเรือทอง  ตำบลโคกตาล  อำเภอภูสิงห์

                                                          บ้านโคกแต้  ตำบลโคกตาล  อำเภอภูสิงห์

                                                          บ้านคลองคำ  ตำบลโคกตาล  อำเภอภูสิงห์

                   ทิศตะวันออก     เขตติดต่อ         บ้านโคกตาล  ตำบลโคกตาล  อำเภอภูสิงห์

                                                          บ้านเนินแสง  ตำบลปรือใหญ่  อำเภอขุขันธ์

                   ทิศตะวันตก      เขตติดต่อ         บ้านตาเม็ง  ตำบลห้วยตึ๊กชู  อำเภอภูสิงห์

                                                          บ้านโคกใหญ่  ตำบลห้วยตึ๊กชู  อำเภอภูสิงห์

๒.๑.๒  เนื้อที่

          ในเขตตำบลตะเคียนรามมีพื้นที่ประมาณ  ๖๔.๗๖๑  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  ๔๐,๔๗๕.๖๒๕  ไร่  แบ่งเป็น

                   -  พื้นที่ทำการเกษตร                         ประมาณ         ๓๕,๕๖๘          ไร่

                             ๑)  พื้นที่ทำนา                      ประมาณ         ๒๑,๖๓๐          ไร่

                             ๒)  พื้นที่ทำไร่                       ประมาณ            ๙,๘๑๖        ไร่

                             ๓)  พื้นที่ทำสวน                    ประมาณ           ๒,๖๗๘         ไร่

                             ๔)  พื้นที่เลี้ยงสัตว์                   ประมาณ              ๘๗๙                   ไร่

                             ๕)  พื้นที่ประมง/เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ประมาณ             ๕๖๕                    ไร่      

                   -  พื้นที่ที่อยู่อาศัย                            ประมาณ           ๓,๒๘๔         ไร่

                   -  พื้นที่ป่าไม้ / ป่าชุมชน                     ประมาณ             ๔๕๐                    ไร่

                   -  พื้นที่สาธารณะ                             ประมาณ             ๕๕๕                    ไร่

                   -  พื้นที่อื่น ๆ                                  ประมาณ             ๖๑๘.๖๒๕    ไร่

          ๒.๑.๓  ภูมิประเทศ

          ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงมีลักษณะแบบลูกคลื่นลอนตื้น  ด้านใต้เป็นที่ราบสูงลาดเทไปทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือ   แหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญ  ได้แก่  ห้วยตึ๊กชู,  ห้วยละเวีย,  ห้วยขยอง,          ห้วยหินใหญ่  ฯลฯ

          ๒.๑.๔  จำนวนประชากร

                ประชากรทั้งสิ้น    ๖,๑๒๕    คน    แยกเป็นชาย    ๓,๑๒๑    คน     หญิง    ๒,๙๙๖   คน   มีความหนาแน่นเฉลี่ย    ๙๔.๕๘   คน/ตารางกิโลเมตร  แยกตามหมู่บ้าน  ได้ดังนี้